Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent…

COBA-begeleiding streeft naar een zo goed mogelijke zorgverlening. Toch kan er altijd iets zijn waarover u ontevreden bent. Of misschien is u iets opgevallen wat voor verbetering in aanmerking komt. Als dit het geval is horen wij dat graag zodat we met uw informatie ons werk kunnen verbeteren. Bij een klacht kunt u de volgende stappen ondernemen.
 1. Eerst bespreken
  Wij vragen u, of uw vertegenwoordiger, om in eerste instantie diegene aan te spreken die te maken heeft met uw onvrede. Met zo’n gesprek kan een probleem vaak al direct worden opgelost. Wanneer u liever niet wilt praten met de betrokkene, of u komt er samen niet uit, dan kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via het klachtenformulier.
 2. Klachtenfunctionaris
  Als uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld wordt of wanneer u het gevoel heeft dat u niet wordt gehoord, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en probeert samen met u en COBA-begeleiding tot een goede oplossing te komen. U kunt de klachtenfunctionaris inschakelen door een klachtenformulier in te vullen. In de regel neemt de klachtenfunctionaris binnen 14 dagen contact met u op om de verdere gang van zaken met u te bespreken.
 3. Formele klacht
  Als u na de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tevreden bent over de uitkomst , dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u indien u dat wenst daarbij helpen.

Klachtenfunctionaris

Praten over dingen waar u niet tevreden over bent, is soms moeilijk. Daarom is er een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddeld bij klachten van cliënten en verwanten. Deze is onpartijdig en kijkt samen met u naar de beste manier om uw klacht op te lossen. Een gesprek met de klachtenfunctionaris is vertrouwelijk. Dat betekent dat de klachtenfunctionaris aan niemand vertelt dat u een klacht heeft of waar uw klacht over gaat. Behalve als u dat zelf goedvindt.

De klachtenfunctionaris
 • Luistert naar uw klacht
 • Helpt u uw klacht goed onder woorden te brengen
 • Geeft antwoord op uw vragen
 • Geeft advies
 • Zoekt samen met u naar een oplossing

De klachtenfunctionaris van COBA-begeleiding is Dhr. S.G. Lightfoot. De klachtenfunctionaris is per mail te bereiken via klachten@coba-begeleiding.nl.
U kunt indien gewenst ook een brief sturen naar: COBA-Begeleiding, T.a.v. de klachtenfunctionaris, Velperweg 25 6824 BC Arnhem.  

Geschillencommissie

Als bemiddeling door een klachtenfunctionaris niet lukt, of u bent niet tevreden met de afhandeling van de ingediende klacht, dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder [COBA-begeleiding] zich bij heeft aangesloten. Deze instantie geeft een bindend advies over de passende afhandeling van het geschil. Dit houdt in dat beide partijen zich aan dit advies moeten houden. De geschillenscommissie is te bereiken via:

Telefoonnummer
070 310 53 10

Website
degeschillencommissie.nl

Verslaglegging
De klachtenfunctionaris zorgt voor de registratie van eventuele klachten en van de afhandeling hiervan. Zonder vermelding van persoonsnamen wordt in ieder geval vastgelegd: de aard van de klacht, de genomen beslissing en de motivering daarvan. Dit verslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van COBA-Begeleiding.

Jaarverslag 2019
In 2019 zijn er geen klachten behandeld door de klachtenfunctionaris of geschillencommissie.

Jaarverslag 2020
In 2020 zijn er geen klachten behandeld door de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Bekijk het Jaarverslag klachtenfunctionaris COBA-Begeleiding 2020.

Jaarverslag 2021
In 2021 zijn er geen klachten behandeld door de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Bekijk het Jaarverslag klachtenfunctionaris COBA-Begeleiding 2021.

Jaarverslag 2022
In 2022 zijn er geen klachten behandeld door de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Bekijk het Jaarverslag klachtenfunctionaris COBA-Begeleiding 2022.

Jaarverslag 2023
In 2023 zijn er geen klachten behandeld door de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Bekijk het Jaarverslag klachtenfunctionaris COBA-Begeleiding 2023.